JFEK 2007

2006 nyarán egy új diákszervezet kezdte meg mőködését a BMF Keleti Károly Gazdasági Karán. Az új szervezet egy szakkollégium, amelynek tagjai érdeklıdı, szakmai látókörüket bıvíteni, tudásukat mélyíteni szándékozó felsıoktatási hallgatókból tevıdik össze. A szervezet szeptemberben a Jánossy Ferenc Szakkollégium (JFSZK) nevet vette fel, ezzel is elismerve névadójuk mérnök és közgazdász életútjának sikereit, tekintélyét.

Az első félév folyamán több saját kurzussal és konferenciák látogatásával, de legfőképpen TDK eredményeikkel vívtak ki maguknak elismerést (kari dolgozatok 40%-át, a helyezések 50%-át adva).

Elhatározták, hogy ebben a félévben egy saját konferenciát is szerveznek. A névadó, Jánossy Ferenc professzor (1997. március 18-ai) halálának 10. évfordulója elıtt adózva 2007. március 19- én került sor a Szakkollégium Jánossy Ferenc Emlékkonferenciájára.

A Konferencia különlegességét az „Ifjúság – Tapasztalat – Gyakorlat” jegyében az jelentette, hogy az egyes szekciókban egymáshoz közeli témákban adhattak elő hallgatók, oktatók és gyakorlati szakemberek egyaránt, ezzel is lehetővé téve az egyes nézőpontok és gondolkodásmódok összehasonlítását. Az egymást követő 4 szekcióban 8 hallgató, 6 oktató és 6 gyakorlati szakember adott elı, az egész napos szakmai programon a fıiskola hallgatóinak alkalma nyílhatott érdeklődőként akár csak egy-egy elıadás erejéig is csatlakozni. A létszám ezért sokszor erısen ingadozó, de jelentısnek mondható 30-70 fı között mozgott.

Az Emlékkonferencia elnöke Dr. Szőts István, a KGK dékánja volt. Megnyitója után Dr. Bekker Zsuzsa tanszékvezetı tanár (BCE) Jánossy Ferenc egykori munka-társa emlékezett meg a Szakkollégium névadójáról. Ezt a szekciók elıadásai követték.

A szekciók után „rendkívüli program”-ként a Jánossy Ferenc Szakkollégium ıszi félévi munkáját értékelő elismerések kiosztására került sor, és felavatták elsı végzısüket Mozsár Lívia személyében, aki szakmai sikereiért az arany fokozatú senior tagságot, valamint a „Jánossy Ferenc Szakkollégium OTDK helyezettjei”-nek alapított sas-tagságot tanúsító emlékplakettet is megkapta. A Szakkollégium eddigi munkáját és mőködését segítı és támogató oktatók erıfeszítéseit elismerendı: Szikora Péter (BMF-KGK) a „JFSZK Örökös Patronáló Tanára”, Prof. Dr. Fodor János tudományos rektorhelyettes a „JFSZK Tiszteletbeli Senior Tagja” címet kapta. Ezen túl bemutatták a „JFSZK Tiszteletbeli Tanára” vándortrófeát, melyet idéntıl minden évben annak az oktatónak ítélnek majd oda, aki a szakkollégiumi patronáló tanárokon kívül a legtöbb erıfeszítést teszi a Szakkollégium mőködé- séért. A 2006-os évet értékelve, 3 díjra jelölt személy közül a Jánossy Ferenc Szakkollégium tagsága Dr. Láhm Szilvia oktatási dékánhelyettes asszonyt választotta a "JFSZK Tiszteletbeli Tanára – 2007" díj és a vándortrófea tulajdonosának. Gratulálunk a díjazottaknak! Az egész Emlékkonferenciát egy hajós bankett zárta, melyen a szakkollégiumok tagjai és a meghívott vendégek vacsora mellett kötetlenül folytathatták az eszmecserét.

MARKETING ÉS MENEDZSMENT SZEKCIÓ – elıadtak: Tóth Erika (JFSZK-III. éves), Zsolnai Viktória (JFSZK-III. éves), Borbás László fıiskolai adjunktus (BMF-KGK), Dr. Szeghegyi Ágnes fıiskolai tanár (BMF-KGK), és Tóth Gábor (gyakorlati szakember). Szó volt az autópiacról, a hazai frenchaise-ról, a kis- és középvállalkozásokról, a tudásbázisú rendszerekrıl, s a vállalkozások gyakorlatáról napjainkban.

PÉNZÜGYI SZEKCIÓ előadói: Nagy Judit (JFSZK-IV. éves), Szabó Richard fıiskolai adjunktus (BMF-KGK, JFSZK igazgató), Farkas István (PSZÁF elnöke) voltak. A talán legszebben egymásra épült elıadásokban a hazai pénztörténetrıl, a bankok minısítésérıl és fogyasztói jogokról, valamint a Felügyelet és a hazai bankpiac fejlıdési lehetıségeirıl esett szó.

AZ OKTATÁSI SZEKCIÓt Varga Viktor (JFSZK elnöke-III. éves) és Bugár Linda, Fehér László Péter (JFSZK-IV. éves) hallgatók elıadásai nyitották, majd Dr. Varga Júlia egyetemi docens (BCE) asszony ismertette a tanári fizetés és kiválasztódás körében végzett kutatásának eredményeit. E szekció biztosította talán a legszélesebb témát. Előbb a mai, tervezett és alternatív tandíjrendszerekrıl, majd távoktatásról, a gyakorlati igények oktatásba történı bevonásáról, végül a tanári fizetések és összetétel alakulása témában hangzott el elıadás. Az utolsó programfejezetként 5 szakkollégium részvételével, a

SZAKKOLLÉGIUMI SZEKCIÓ elıadásaira került sor. Itt Czakó Éva (IV. év) képviselte a JFSZK-t, Prof. Dr. Fodor János tudományos rektorhelyettes pedig a BMF tudományos tevékenységét és szakmai, szervezeti fejlıdéstervét ismertette. A meghívott vendég-szakkollégiumok részérıl Farkas Péter a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium programigazgatója (SZE – Győr), Victor Tamás Máté a Heller Farkas Szakkollégium elnöke (BCE – Bp.), Kriston Vízi Gábor a Széchenyi István Szakkollégium volt DB titkár, most senior tagjaként (BCE – Bp.) mutatták be saját szakkollégiumukat és sajátosságaikat, valamint beszéltek a szakkollégiumi szellemiség múlt és jelenbeli helyzetérıl, jövőbeni kilátásairól. A szekció fényét és csúcspontját Prof. Dr. Chikán Attila elıadása jelentette, aki, mint a Rajk László (Magyarország legrégebbi) Szakkollégiumának alapítója és 37 éve igazgatója tisztelte meg az Emlékkonferenciát. Bemutatta megalakulásuk történetét, körülményeit, a rendszerváltás elıtti és utáni fejlıdésüket, a szakmai hangsúly alakulását, valamint azt, hogy hogyan tekint a legújabb, a bolognai fordulat formálta jövő felé.